OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVE TIJARDOVIĆA DELNICE
KLASA: 112-02/23-01/15
URBROJ: 2112-2-23-01
Delnice, 30.08.2023.


Obavijest


Temeljem natječaja objavljenog dana 19.srpnja 2023.godine na web stranici Škole i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, donesena je odluka da neće biti zasnovan radni odnos za radno mjesto učitelja klavira.Ravnateljica:Suzana Valković Brašnić, prof.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RAVNATELJA/ICE

Natječaj za Ravnatelja/icu

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA

Odluka o raspisivanju natječaja

OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVE TIJARDOVIĆA DELNICE
KLASA: 112-02/22-01/24
URBROJ: 2112-2-22-01
Delnice, 30.08.2022.


Obavijest


Temeljem natječaja objavljenog dana 16.kolovoza 2022.godine na web stranici Škole i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, donesena je odluka da neće biti zasnovan radni odnos za radna mjesta učitelja klavira i učitelja gitare.Ravnateljica:Suzana Valković Brašnić,prof.POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVE TIJARDOVIĆA DELNICE
KLASA: 112-02/22-01/25
URBROJ: 2112-2-22-01
Delnice, 30.08.2022.

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA
Obavještavaju se kandidati/kandidatkinje koji su podnijeli prijave za radno mjesto Učitelja/ice udaraljki KLASA: 112-02/22-01/12, URBROJ: 2112-2-22-01 od 16.kolovoza 2022. godine da će se testiranje održati na adresi OGŠ Ive Tijardovića Delnice,Školska 25,51300 Delnice.

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati/kandidatkinje:

Redni broj PREZIME I IME KANDIDATA
1. VITO MUŽEVIĆ
2. JANKO ADAMEK

TESTIRANJE ĆE SE PROVESTI PREMA SLIJEDEĆEM RASPOREDU:

1. USMENO TESTIRANJE održati će se dana 01. rujna 2022. godine u očekivanom trajanju od najviše 20 minuta za pojedinog kandidata/kandidatkinju:
• VITO MUŽEVIĆ – od 11.00h do 11.20h
• JANKO ADAMEK – od 11.25h do 11.45h
Izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
• Statut Osnovne glazbene škole Ive Tijardovića Delnice
https://www.ivetijardovica.hr/pdf/ivetijardovica-1591001887proc.tekst%20Statut%20OGS%20I.TIJARDOVICA%20DELNICE.pdf

• Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi „NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/18, 64/20
• Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama „NN“ br. 47/2017, 41/2019, 76/2019
• Zakon o umjetničkom obrazovanju „NN“ br.130/2011
Pravila testiranja:
Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ive Tijardovića Delnice, obavit će se vrednovanje kandidata.

Provjera odnosno vrednovanje se provodi usmenim testiranjem. Usmeno testiranje provodi se na način da svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja testiranja navedenih u pozivu na testiranje koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju.

U slučaju skraćenog postupka testiranja kandidata vrednovanje se provodi samo iz nekog od područja testiranja propisanih Pravilnikom o načinu i postupku testiranja u Osnovnoj glazbenoj školi Ive Tijardovića Delnice, odnosno provodi se skraćeno usmeno testiranje.
Kandidat koji nije pristupio testiranju ne smatra se kandidatom.
Nakon utvrđivanja rezultata testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju koju dostavlja ravnateljici Škole zajedno sa izvješćem o provedenom postupku testiranja.

Na temelju dostavljene rang liste kandidata ravnateljica odlučuje o kandidatu za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa između dva kandidata.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti izvješteni putem mrežnih stranica Škole
https://www.ivetijardovica.hr/natjecaji.php

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i rezultate procjene odnosno testiranja te vrednovanja izabranog kandidata s kojim je sklopljen ugovor o radu u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka.

NAPOMENA:
Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

NATJEČAJ

Natječaj za popunjenje radnog mjesta

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA

IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

KLASA: 112-01/20-01/25

URBROJ: 2112-31-1-20-01

U Delnicama, 7. srpnja, 2020.


Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto u Osnovnoj Glazbenoj školi Ive Tijardovića Delnice koji je objavljen dana 23. lipnja 2020. godine, na mrežnoj stranici Osnovne Glazbene škole Ive Tijardovića Delnice http://www.ivetijardovica.hr/, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je na temelju Izvješća Povjerenstva o provedenom postupku i rang listi kandidata, Odlukom ravnateljice Osnovne Glazbene škole Ive Tijardovića Delnice dana 7.srpnja 2020. godine

IZABRANA KNADIDATKINJA:

Palona Kauzlarić

Natječaj za popunu radnog mjesta

Natječaj za spremačicu

Natječaj za profesora/icu gitare

Natječaj za popunu radnog mjesta

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA

IVE TIJARDOVIĆA DELNICE

KLASA:112-01/20-01/12

URBROJ:2112-31-1-20-01

U Delnicama, 17. veljače, 2020.


OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATAObavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radna mjesta u Osnovnoj Glazbenoj školi Ive Tijardovića Delnice koji je objavljen dana 4. veljače 2020. godine, na mrežnoj stranici Osnovne Glazbene škole Ive Tijardovića Delnice http://www.ivetijardovica.hr/, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da su na temelju Izvješća Povjerenstva o provedenom postupku i rang listi kandidata, Odlukom ravnateljice Osnovne Glazbene škole Ive Tijardovića Delnice dana 17. veljače 2020. godineIZABRANI KNADIDATI:


Na mjesto spremačice- Palona Kauzlarić

Na mjesto učitelja gitare- Roko Bunčić

Natječaj za popunu radnog mjesta

Natječaj za popunu radnog mjesta

Natječaj za profesora/icu klavira

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta